<P> Q-RACING JOURNAL FEBRUARy 2013 33 Inquiries to: Jude or Regina Robicheaux £äÈ{ÊÀ>?`Ê ??ÃÊ,?>`ÊUÊ Ài>ÕÝÊ À?`}iÊ?Õ?Ã?>?>ÊÇäx£ÇÊ ­ÎÎÇ®Ên{x?x£ÎäÊUÊ­ÎÎÇ®Ên{x??£{xÊUÊFax (337) 288-2421 cell Ryan Robicheaux, >?>}iÀÊÊÊUÊÊÊPhillip DeVille DVMÊAttending Veterinarian TOMMIE MORELOS / COADY PHOTOGRAPHY 1st SUNLAND PARK WINTER DERBY (G3) 2nd HIALEAH LADDIE FUTURITY 3rd WEST TEXAS MATURITY (G2) 4th TEXAS CLASSIC DERBY (G1) FINALIST SOONER STATE STAKES (RG1) HALF BROTHER TO THESE STAKES WINNERS STOLI CASHINGTON ROUSING ENCORE PAPPASITO Shazoom x Strawberry Silk by Beduino (TB) Property of Tony & Molly Doughtie 2013 FEE $1,500 WITH CONSIDERATIONS</p> <UL><LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/1/1/">Front-Cover</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/2/2/">Inside-Front-Cover</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/3/3/">Page-3</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/4/4/">Page-4</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/5/5/">Page-5</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/6/6/">Page-6</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/7/7/">Page-7</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/8/8/">Page-8</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/9/9/">Page-9</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/10/10/">Page-10</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/11/11/">Page-11</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/12/12/">Page-12</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/13/13/">Page-13</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/14/14/">Page-14</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/15/15/">Page-15</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/16/16/">Page-16</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/17/17/">Page-17</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/18/18/">Page-18</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/19/19/">Page-19</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/20/20/">Page-20</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/21/21/">Page-21</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/22/22/">Page-22</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/23/23/">Page-23</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/24/24/">Page-24</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/25/25/">Page-25</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/26/26/">Page-26</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/27/27/">Page-27</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/28/28/">Page-28</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/29/29/">Page-29</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/30/30/">Page-30</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/31/31/">Page-31</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/32/32/">Page-32</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/33/33/">Page-33</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/34/34/">Page-34</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/35/35/">Page-35</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/36/36/">Page-36</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/37/37/">Page-37</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/38/38/">Page-38</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/39/39/">Page-39</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/40/40/">Page-40</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/41/41/">Page-41</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/42/42/">Page-42</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/43/43/">Page-43</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/44/44/">Page-44</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/45/45/">Page-45</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/46/46/">Page-46</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/47/47/">Page-47</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/48/48/">Page-48</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/49/49/">Page-49</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/50/50/">Page-50</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/51/51/">Page-51</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/52/52/">Page-52</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/53/53/">Page-53</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/54/54/">Page-54</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/55/55/">Page-55</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/56/56/">Page-56</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/57/57/">Page-57</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/58/58/">Page-58</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/59/59/">Page-59</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/60/60/">Page-60</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/61/61/">Page-61</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/62/62/">Page-62</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/63/63/">Page-63</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/64/64/">Page-64</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/65/65/">Page-65</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/66/66/">Page-66</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/67/67/">Page-67</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/68/68/">Page-68</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/69/69/">Page-69</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/70/70/">Page-70</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/71/71/">Page-71</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/72/72/">Page-72</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/73/73/">Page-73</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/74/74/">Page-74</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/75/75/">Page-75</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/76/76/">Page-76</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/77/77/">Page-77</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/78/78/">Page-78</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/79/79/">Page-79</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publication/328/aymdfjqcz/80/80/">Back-Cover</a></LI> <LI><a href="http://www.mzines.net/publications/328/x/sitemap.xml" target="_blank">site map</a></LI> </UL>

 

If you would like to view publication without flash plugin, please click on link below
To view your publication, you need to upgrade your Flash Player

Click here to install latest flash player.